תיבה רתאל | תויונמוא זכרמ - יפלימ | ןגומ רויד | םינודעומ | ונילא ופרטצה | תובדנתה


םימרות

.ןטק ביצקתמ לודג תוריש ןתונה חוור תנווכ אלל ןוגרא אוה "שונא"
ונתרטמ .תואירבה דרשמ ידי לע ןמוממ (תוליעפה יזכר תורוכשמ רקיעב) תואצוההמ קלח
.תוחתפתהו םוקיש תויונמדזה עפש שפנ יעגפנל רשפאל ,ההובג המרב תורש תתל איה
תרמשמ אלו תמקשמ תרגסמל ךופהי "שונא"ש תנמ לע בחר תוליעפ ןווגמ עיצהל םיבייח ונא
:לשמל דבלב
.שפונו םיניינעמ תומוקמב םירוקיב ,םיגוח ,םילויט
ףרטצהל ךתוא םינימזמ ונא .םייטרפ םישנאו תונרקמ תומורתמ םינמממ ונא הלא לכ תא
.המורת ןתמ ידי לע םילשורי ףינס ,"שונא"ב הישעל

"שונא" ר"ויל וא 6724723 ןופלטב םילשוריב "שונא" תלהנמ ,רשיפ הרש 'בגל תונפל אנ םיטרפל
.5633330 ןופלט ,רואל ירוא רמ ,םילשוריב

.91042 םילשורי 4326 ד"ת םילשורי ףינס "שונא"ל תומורת חולשל ןתינ
."םילשורי ףינס שונא" תדוקפל בותכל האחמהה תא.םילשורי ףינס "שונא"ל םורתל תובוט תוביס 8

."שונא" לש תוינכותו תורטמב ךומתל .1
.ןוגראה ישנא םע ךתוהדזה תא עיבהל .2
.היצרטסינימדאל אלו חטשב םיינויח םיכרצל שמשת ךתמורת .3
.הליהקב בלתשהל םישקבמה םישנאב העקשה .4
.םילשורי יבשות שפנ יעגפנל תושדח תוינכות חותיפ ךשמה חיטבהל .5
.וילע ךומסל ןתינש יעוצקמ ןוגראב ךומתל.6
.םילשורי "שונא" ףינס ירבחל תנווגמו הרישע תוליעפ חיטבהל .7
התומעה םושיר רפסמ 4506884 'סמ רושיא , הסנכה סמ יכרוצל תרכומ ךתמורת .8
.58-001-980-0