תיבה רתאל | תויונמוא זכרמ - יפלימ | ןגומ רויד | םינודעומ | ונילא ופרטצה | תובדנתה

 

מועדון שש וחצי
מועדון כנרת
מועדון תלפיות
מועדונים למבוגרים:
מועדון עופרים
מועדון שש
מועדון יחד
מועדונים לצעירים:

 

תויפלת ןודעומ

.שפנה תואירב תרגסמב םילפוטמש םירגובמ :דעיה תייסולכוא

'.ה,'ג ,'א :תוליעפה ימי

. 15:00-19:00:תוליעפה תועש

,המח היתש ,םיקחשמ ,הקיסומ -תישפוח תוליעפל תקלחתמ תוליעפה :תוליעפה רואית
.דחיב תויהל םינהנה םישנא לש הרבח אוה ןודעומה -םלוכ ןיב תוחיש
.םיכייתשמ וילא םוקמ ,הרבח -הליהק השעמל יהוז

תמייקתמ .םילויטו תוביסמ ,(הריחבל חותפ) םיבדנתמ לש םיגוח שי
הטילק ,תוברת -תונוש תודעו ,(הבוח אל) עובשב םעפ םירבח תחיש
ןה תודיחיה תובוחהו תושר איה תוליעפה לכ .תונוש תודובע תוצובקו
.תויונרותו התואנ תוגהנתה

6724723 ןופלטב םאתל רשפא :טקייורפל הינפה ךרד
.בלתשהלו ןודעומל אובל וא

. תורבח זאו ןויסינ ישדוח 3:הלבק ךילהת

.(םימולשת ינשב) ח"ש 100 :םולשת


תרנכ ןודעומ

.םירגובמ שפנ יעגפנ :דעיה תיסולכוא

'ה-ו 'ב :תוליעפה ימי

.תואלחנב ריעה בל ס"נתמב :תוליעפה םוקמ

15:00-18:00:תוליעפה תועש

ישפוח ןמז שי ףסונב ,דועו הריש גוח ,לושיב גוח ,העונת גוח :תוליעפה רואית
.תווצו םירבח םע תוישפוח תוחיש ,דוביכ ,היתש שי וב
ןוגכ תודחוימ תויוליעפ , ןודעומ תחיש תמייקתמ ףסונב
.יתנש שפונ ,םילויט ,תוביסמ ,תדלוה ימי
ףתתשהל הבוח ןיא ,תירטנולוו איה ןודעומב תוליעפה
תויוליעפה ןיב .םירבחה תריחבל ןותנ רבדה אלא תויוליעפב
. תונבומ ןניאש ולאכו תונבומ ןנשי


םיזכרה ןכמ רחאלו 6724723 שונא דרשמב העדוה תראשה :טקייורפל הינפה ךרד
.הנופה םע רשק ורציי

.ןויאר ,םיזכרה םע ןודעומב שגפמ תעיבק :הלבק ךילהת
.ךכב םכנוצר םא יוויל םע םינושארה םישגפמל עיגהל ןתינ


.הנשב רבח ימד ח"ש 100:םולשת

.ןודעומל ץוחמ יוליבל האיצי תמייקתמ םייעובשל תחא :תרחא הבושח היצמרופניא
.םיטרס ,םירויס ,הפק תיב :ןוגכ םייוליביצחו שש ןודעומ

םיאצמנו םיישפנ םירבשמ ורבע רשא 30+ ינב םיריעצ :דעיה תיסולכוא
.םמוקיש ךילהתב םדקתמ בלשב

.ףתושמ יוליבלו תואיצי,םיגוחל דעוימה עובשב ףסונ םוי ןכו 'ד םוי :תוליעפה ימי

. 18:00-21:00:תוליעפה תועש

קלוחמ שגפמה ,עובשל תחא םישגפנה םירבח 20-כ ללוכ ןודעומה:תוליעפה רואית
.תוחישו לק דוביכ ,תוסנכתהל תדעוימה הנושאר העשל
תיתצובק החיש םייעובשל תחא תמייקתמ הב הינש העש
םייעובשל תחא .ןודעומה ירבח םיאיבמ םתוא םיאשונב
,תורפס תוריציל תוסחייתה בורל תללוכה תוליעפ תמייקתמ
.תונמואו הקיזומ
םינוגרא םיאשונל ,תדלוה ימי תוגיגחל תשדקומ תישילשה העשה
ירבח םיריבעמו םיניכמ ןתוא תויוליעפל ןכו תונוש תוטלחהו
ןויצל תוביסמ תומייקתמ תיתרגשה תוליעפל ףסונב .ןודעומה
רפסמ לש ןושפונ - לויט ןכו םירצק םילויט ,םינושה םיגחה
.הנשה ףוסב םימי

.ם-יב 6724723 שונא דרשמל תונפל םילוכי ףרטצהל םינינועמה :טקייורפל הינפה ךרד

.ןודעומה יזכר םע ישיא ןויאר :הלבק ךילהת

.שדוחל ח"ש 50:םולשת

תויודדומתה םירבועו ורבעש םיריעצ שוגפל רשפאמ ןודעומה :תרחא הבושח היצמרופניא
.יתרבחה לגעמה תא ביחרהלו םיישפנ םירבשמ עקר לע תומוד
קלחב יביטמרונ ןפואב םידקפתמה םיריעצל דעוימ ןודעומה
.(ימצע רויד ,הדובע ,םידומיל) םייחה ימוחתמ
תוטלחהבו תויוליעפה ןוגראב ליעפ קלח םיחקול ןודעומה ירבח
.ןודעומב תולבקתמה


דחי ןודעומ

רוציל םינינועמה ירטאכיספ זופשיא וא ישפנ רבשמ ירחא 18-26 ינב :דעי תייסולכוא
.ןודעומה תרגסמב םייתרבח םירשק

'.ה ,'ג , 'ב :תוליעפה ימי

.16:00-18:45 - 'ה ,17:00-19:30 - 'ג ,16:00-18:45 - 'ב :תוליעפה תועש

םירבחה הב , "חותפ" תארקנה תישפוח העשב תחתפנ תוליעפה:תוליעפה רואית
רחאל .לק דוביכב םידבכתמו םינוש םיקחשימב םיקחשמ ,םיחחושמ
,הריצי יגוח םימייקתמ ןודעומב .םיגוח רפסמ ונל שי ,םוי לכב ,ןכמ
.לושיבו ,םייח ילעב ,עונלוק

ידמ םימי 3 ןב ןושפונל םיאצוי ונא ,ןודעומב תפטושה תוליעפה דבלמ
.הנשה ךלהמב תודחוימ תויוליעפל םיאצויו לארשי יגח תא םיגגוח ,הנש
תובר תואיצי תללוכה תדחוימ ץיק תינכותל םירבוע ונא ילוי שדוחב
. גנילואב ,הכירב :ןוגכ םינוש תומוקמל

.ינורל העדוה ריאשהלו ,6724723 .לט ,םילשורי ףינס ,שונאל רשקתהל :טקייורפל הינפה ךרד

ןכמ רחאל ,תידדה תורכהל ינור םע השיגפ םיעבוק :הלבק ךילהת
,שדוח רחאל .םיאתמ ןכא ןודעומה םא םיקדוב ובש ןויסינ שדוח שי
םימלשמ זא קרו ןודעומל םירבחכ ףרטצהל םיצור םא םיטילחמ
םע להנמ הז ךירדמ -ישיא ךירדמכ תווצ שיא דמצומ הז בלשב .רבח ימד
. רבחה לש רשקה שיא אוהו םייעובשל תחא תישיא החיש רבחה

.שדוחב ח"ש 100:םולשת

תויוליעפהמ קלחל קר עיגהל רשפא .הבוח הניא ןודעומב תוליעפה:תרחא הבושח היצמרופניא
.ןהב ליעפ קלח תחקל םיבייח אל םיעיגמשכ םגו ,ןודעומבשש ןודעומ

םיאצמנו םיישפנ םירבשמ ורבע רשא 20+ ינב םיריעצ :דעיה תיסולכוא
.םמוקיש ךילהתב םדקתמ בלשב

.ףתושמ יוליבלו תואיצי,םיגוחל דעוימה עובשב ףסונ םוי ןכו 'ב םוי :תוליעפה ימי

. 18:00-21:00:תוליעפה תועש

קלוחמ שגפמה ,עובשל תחא םישגפנה םירבח 20-כ ללוכ ןודעומה:תוליעפה רואית
.תוחישו לק דוביכ ,תוסנכתהל תדעוימה הנושאר העשל
תיתצובק החיש םייעובשל תחא תמייקתמ הב הינש העש
םייעובשל תחא .ןודעומה ירבח םיאיבמ םתוא םיאשונב
,תורפס תוריציל תוסחייתה בורל תללוכה תוליעפ תמייקתמ
.תונמואו הקיזומ
םינוגרא םיאשונל ,תדלוה ימי תוגיגחל תשדקומ תישילשה העשה
ירבח םיריבעמו םיניכמ ןתוא תויוליעפל ןכו תונוש תוטלחהו
ןויצל תוביסמ תומייקתמ תיתרגשה תוליעפל ףסונב .ןודעומה
רפסמ לש ןושפונ - לויט ןכו םירצק םילויט ,םינושה םיגחה
.הנשה ףוסב םימי

.ם-יב 6724723 שונא דרשמל תונפל םילוכי ףרטצהל םינינועמה :טקייורפל הינפה ךרד

.ןודעומה יזכר םע ישיא ןויאר :הלבק ךילהת

.שדוחל ח"ש 50:םולשת

תויודדומתה םירבועו ורבעש םיריעצ שוגפל רשפאמ ןודעומה :תרחא הבושח היצמרופניא
.יתרבחה לגעמה תא ביחרהלו םיישפנ םירבשמ עקר לע תומוד
קלחב יביטמרונ ןפואב םידקפתמה םיריעצל דעוימ ןודעומה
.(ימצע רויד ,הדובע ,םידומיל) םייחה ימוחתמ
תוטלחהבו תויוליעפה ןוגראב ליעפ קלח םיחקול ןודעומה ירבח
.ןודעומב תולבקתמה


םירפוע ןודעומ

13-18 ינב , םירגבתמ :דעיה תייסולכוא

ד, 'א :תוליעפה ימי

.לבוי תירקבש ןואיל פיליפ ס"נתמב :תוליעפה םוקמ

. 16:00-18:30:תוליעפה תועש

.יתרבח ןודעומ אוה םירפוע ןודעומ :תוליעפה רואית
תווחלו רוציל ,אטבתהלו חתפיהל תונמדזה וירבחל ןמזמ "םירפוע"
.םישגפמב םיוושו םיליעפ םיפתוש תויהלו עימשהלו עומשל
,םיטרסב היפצ ,טרופס ,לושיב יגוח ,הריצי יגוח :תויוליעפה ןיב
.םילויטו םייוליבל תופתושמ תואיציו תרושקת, הילאוטקא

,םילפטמ ,םירוה י"ע ,תישיא) תויפלתב "שונא" ףינסל הינפ :טקייורפל הינפה ךרד
.6724723 ןופלטב תאז .(ס"היב יצעוי

.תופרטצהל תורשפא שי ןויסינ שדוח רחאלו תוזכרה םע ןויאר :הלבק ךילהת

.תוליעפ ישדוח 11 , שדוחל ח"ש 85:םולשת

ןודעומש םיווקמ ונא .תוקוצמו םיישקב ןייפואמ תורגבתהה ליג:תרחא הבושח היצמרופניא
.הבושקו המח תבותכ םכרובעב םג הווהי םירפוע