תיבה רתאל | תויונמוא זכרמ - יפלימ | ןגומ רויד | םינודעומ | ונילא ופרטצה | תובדנתה
 
ונחנא ימ

:"שונא" לע

ירוביצ ןוגרא אוה "שונא" . 1978 -ב המקוה ,שפנה תואירבל תילארשיה התומעה ,"שונא"
יעגפנ םוקישל תלעופ התומעה .ץראה לכב םיפינס 53 ללוכה ,חוור תורטמ אלל יצרא יתובדנתה
זופשיא תודסומב אלש םיימוי םוי םייח םייקל ולכויש ךכ עויס ןתמל ,הליהקב שפנ
.םהיתוחפשמל עויסלו

יוליבל תורגסמ ,יתרבח םוקיש :ןוגכ ,םיבר םימוחת לע תושרפתמ התומעה לש היתויוליעפ
.בחרה רוביצל הרבסהו החפשמל יווילו ץועי ,ןגומ רויד ,יאנפה תועש
.ינדור התינח 'בג איה התומעה תאישנ ,איבל היבוט רמ אוה התומעה ר"וי
: שונא זכרמ
.47113 ,ןורשה תמר 1593 .ד.: ת תבותכ .ןורשה תמרב םה שונא ידרשמ
03-5400672, 03-5497583 -םינופלט
03-5400474 : סקפ