תיבה רתאל | תויונמוא זכרמ - יפלימ | ןגומ רויד | םינודעומ | ונילא ופרטצה | תובדנתה
 

םילשורי "שונא"

הווהמו ץראב "שונא" יפינס ןיבמ םיחתופמהו םילודגה ןיב אוה םילשורי "שונא" ףינס
ףינסה םייקמ ןתוא תולועפה .הליהקב שפנ יעגפנ לש םוקישה ךרעמב בושח ךבדנ
רשא םיעגפנ םתואל ןכו זופשיא תודסוממ וררחושש שפנ יעגפנ יכרצל הנעמ תונתונ
.ללכ וזפשוא אל

שפנ-תואירבל תונחת ,םיירטאיכיספ םילוח-יתב רפסמ לש זוכיר םייק םילשוריב
ךשומה שפנה-תואירבל זכרמל םילשורי תא הכפה תאזה תכרעמה .םוקיש תורגסמו
.הז םוחתב םיחמומ עוצקמ ישנא וילא

,תויפלת 29 הדוהי םולש 'חר -"שונא- תיב"-ב אוה םילשוריב "שונא" תוליעפ לש זכרמה
.6731875 -סקפ ,6724723 ןופלט

,םרכה תיבב ויז :םיס"נתמב םג םייתרבח םינודעומ ליעפמ םילשורי "שונא"
.תואלחנב ריעה בל ,לבוי תירקב ןואיל פיליפ

.רשיפ הרש 'בג איה ףינסה תלהנמ ,רואל ירוא רמ אוה ףינסה ר"וי

ינש שונא תיבב םילעופ תאז דבלמ .םילשוריב "שונא" ידרשמ םינכוש "שונא תיב"ב
זכרמ שמשמ "שונא תיב" .תיתריצי תוליעפל זכרמ :י"פלמו םייתרבח םינודעומ
.ןגומה רוידה תוליעפל