שפנה תואירב אשונב םירתא תמישר

דחיב
הינרפוזיכסה תלחמ לע עדימ
שונא זכרמ
שפנה תואירבל תילארשיה התומעה
ונשפנב
םהיתוחפשמו שפנ יעגפנל דקומ
ן"רע
תישפנ הנושאר הרזעל תילארשי הדוגא
ךמע
תישפנ הכימתל ילארשיה זכרמה
ינשה רודהו האושה ילוצינב
שפנ
הדרחו ןואכיד לע םירמאמ
תיתייפכ תינדרוט הערפה
הסדה םילוח תיב
הירטאיכיספל הקלחמה
לארשיב הירטאיכיספה דוגיא
יפש
(ךוניחה דרשמ) יצועי יגולוכיספ תוריש
ל.ט.י.מ
לופיטל ילארשיה ןוכמה
יגולוכיספ ץחלב רקחמו
רלדא ןוכמ
ץועי הכרדהל התומעה
לופיטו הארוה
תואירבה דרשמ
שפנה תואירב יתורש
ילא
דליה תנגהל הדוגאה
קוריה תיבה
לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה רהס
תשרב הבשקהו עויס
לארשיב םיגולוכיספה תורדתסה תולוק
ינכרצל המבו תיב
שפנה תואירב