תיבה רתאל | תויונמוא זכרמ - יפלימ | ןגומ רויד | םינודעומ | ונילא ופרטצה | תובדנתה
 
:םילשוריב "שונא" תויוליעפ

 

י"פלמ
םיליחתמל המיאתמש דומיל תמרב םיגוח ןווגימ עיצמה תיתריצי תוליעפל זכרמ
קופיס תשוחתו ,ישיא יוטיב ,האנה לש תוליעפ תרשפאמ תרגסמה םימדקתמלו
.המרד ,תרצוי-הביתכ ,רמיח ,רויצ :םיגוחה ןיב .םיישיא םיגשיהמ

:ןגומ רויד
לוהינב הכימתו יוויל ,םיפתושו הריד תאיצמב הרזע תנתינ תינכתה תרגסמב
תודדומתהל עויס ,תוימויק תויעבב הכרדהו ץועי ,יאמצע רוידב םוי-םויה ייח
ידבוע .הבחרה הליהקה םעו םייטרקורויב םימרוג םע שגפמב םיכורכה םיצחלב
.הנופה לש םיילאודיבידניאה םיכרצל הנעמ ןתמב םיעייסמ תינכתה

:םירגובמל םייתרבח םינודעומ
םירבחה הבש המח תיתרבח תרגסמ םנה (הלעמו 24 ליג) םירגובמל םינודעומה
,הרבח יקחשמו ילמרופ יתלב שגפמ :תויוליעפ לש ןווגימב ףתושמ ןמז יוליבמ םינהנ
וכרד תייוותהל םיפתוש םירבחה .שפונו תוביסמ ,םילויט ,הדימלו ןויד תוצובק
.תפטושה תוליעפה יבגל תוטלחהב םיברועמו ,ןודעומה לש

:(18-26 ינב) םירגבתמל "דחי" ןודעומ
יעוצקמה יווילה .הז ליגב שפנ יעגפנ לש םידחוימה םהיכרצל הנוע ןודעומה
.םיריעצל הנווכהו הכימת םישיגדמ ןודעומב תויוליעפהו םיכירדמהו םיזכרה לש
םינהנ םירבחה .עובשב םימעפ שולש םרכה תיבב "ויז" ס"נתמב שגפנ ןודעומה
'.וכו תוביסמ ,םילויט ,תישפוחו תינבומ תוליעפ ,םינוש םיגוחמ

:20-30 ינבל "שש" ןודעומ
םדקתמ בלשב םיאצמנה ,םליג ינב תרבחב םינינועמה םיריעצל יתרבח ןודעומ
םירחא שגפמ יגוסב ךכל הנעמ אוצמל םישקתמהו םהלש םוקישה ךילהתב
.םילויטו תונמא ,המרד ,תואנדס ,תיתצובק החישמ םינהנ םירבחה .הליהקב

: (12-16 ינב) םיריעצ םירגבתמל "םירפוע" ןודעומ
ליגה ינב תרבח וב ליגב ,םייתרבח םיישקו תודידבמ םילבוסה םיריעצל ןודעומ
לעופ ןודעומה .יעוצקמ תווצ יווילב שגפמ רשפאמ ןודעומה .דחוימב הבושח
,(םיקחשמ ,לושיב ,טרופס) םיגוח וירבחל עיצמו ,לבויה תירקב "ןואיל פיליפ" ס"נתמב
.ס"היב תושפוח ןמזב תדחוימ תוליעפ ןכו םילויט

:תוכנוח
תויצאוטיסב םיכרענ םישגפמה .דדובה הנופל יווילו הכימת הקינעמ תישיאה תוכנוחה
ןתמ איה תיללכה הרטמהו (הנופה תיבב ,לשמל) םויא תווהמ ןניאשו הנופל תוחונ
.תויתרבחה תויורשפאה תבחרהל ךרד תלילסו רשק לש תיבויח היווח